Документи

Конвенция на ООН за правата на детето

Приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. – ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г. В сила от 3.07.1991 г.

Конвенция на ООН за правата на детето

Конвенция на ООН за правата на детето – адаптирана версия за деца

Адаптирана версия за деца

Конвенция на СЕ за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права

Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 26.02.2003 г. – ДВ, бр. 21 от 7.03.2003 г. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 104 от 28.11.03.2003 г., в сила от 1.10.2003 г.

Конвенция на ЕС за родителски права

Конвенция на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие

Комитетът на министрите на Съвета на Европа взе под внимание настоящия Обяснителен доклад на 1002-рото си заседание на ниво заместници на 12 юли 2007 г. Конвенцията бе представена за подписване в Лансароте (Испания) на 25 октомври 2007 г. по повод 28 Конференция на европейските министри на правосъдието.

Конвенция на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие

Превенция на първичната форма на насилие към децата: изоставянето при раждане

Резолюция 1624(2008) на ПА на Съвета на Европа

Превенция на първичната форма на насилие към децата: изоставянето при раждане

Конвенция за престъпления в кибернетичното пространство

Приета на 109 заседание на Комитета на министрите на Съвета на Европа и открита за подписване в Будапеща на 23 ноември 2001 г.

Конвенция за престъпления в кибернетичното пространство

 

Устав на фондация „Подари усмивка“

Устав на фондация Подари усмивка

АКТУАЛНО