Как да дарим

Във връзка с развиването на дарителството искаме да популяризираме и различните видове и начините за даряване.

1.Дарителство по ведомост

Всеки работещ по трудово право отношение има възможност да дарява по ведомост избрана от него сума за определено от него кауза. Провежда разговор с работодателя си и заявява желанието си определена сума да бъде отчислявана от месечното му възнаграждение по сметка на фондацията, като в документа се упоменава и каузата, за която се превеждат целево парите. Между нас и дарителя се подписва договор, като се упълномощава работодателя да приспада и превежда тази сума автоматично. От своя страна ние поемаме ангажимента да спазим волята на дарителите и използваме сумата по предназначение, отчитаме даренията и помагаме да се използва данъчно облекчение, което за физическите лица е 5 % от годишните данъчни основи /съгласно чл.22,ал.1 , т.1 буква л от Закон за данъците върху доходите на физическите лица/

2. Корпоративно дарителство

То обхваща фирмите, институциите, различни видове структури, независимо от тяхната сфера на дейност, които искат да подкрепят определена кауза или дейността на организацията като цяло. Данъчните облекчения, които могат да ползват фирмите са до 10 % от положителния счетоводен финансов резултат, когато даренията са направени на НПО, регистрирани в Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза– съгл. Чл.31, ал. 11 т.14,

И чл.31 ,ал.1, т. 15, когота са уредени като дарения за стипендии за ученици и студенти в училища в държава, член на Европейския съюз.

3. Фирмено доброволчество

Фирмите могат да подпомагат дейността на организацията и чрез фирмено доброволчество. Служители от съответната фирма избират кауза, доброволческа кампания в която да се включат в удобно за тях време, като помагат безвъзмездно с професионалния си опит и квалификация, или като вършат нещо различно от ежедневните си задължения индивидуално или в екип. Можем за организираме Ден на доброволчеството в дадена фирма или да разработим дългосрочна програма за участие на служителите с доброволен труд.

Желаещите, които искат да се включат могат да го направят чрез участие в акциите на фондацията, чрез месечни или периодични дарения, чрез предоставяне на умения, опит и квалификация.

Сметка : 

Обединена Българска Банка – Димитровград
IBAN: BG40UBBS88881000916293

Фондация“Подари Усмивка“